با چشم تو گهی که به رویت نظر کنم

پوشم نظر که بر تو نگاه دگر کنم