به قصد کوی تو بی‌رحم عاشقان ز وطن‌ها

روان شوند فکنده به دوش خویش کفن‌ها

فغان که در همه‌ی عمر یک سخن نشنیدی

ز ما و می‌شنوی زین سبب ز خلق سخن‌ها