فرستد مژده‌ی وصلی چو خو کردم به هجرانش

که بر جانم نهد دردی بتر از درد رحمانش