دل رفت و ز خون دیده ما را

پیداست به رخ از آن علامت