فلک کینه گرا دوش به آهنگ جفا

همه شب پای فرو هشت به کاشانه‌ی ما

گفتم از بهر چکار آمده‌ای گفت که جور

گفتم از بهر چه تقصیر بود گفت: وفا