یکی شد تا به کویت بانگ زاغ و نغمه‌ی بلبل

گلستان سر کوی تو با زاغ و زغن مانده