برادر خواجه عادل طاب مثواه

پس از پنجاه و نه سال از حیاتش

به سوی روضه‌ی رضوان سفر کرد

خدا راضی ز افعال و صفاتش

خلیل عادلش پیوسته بر خوان

وز آنجا فهم کن سال وفاتش