اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش

از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود

با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت

در نصف ماه ذی‌قعد از عرصه‌ی وجود

تا کس امید جود ندارد دگر ز کس

آمد حروف سال وفاتش امید جود