دیده که نادیده‌ی دیدار تست

دیده و نادیده گرفتار تست

چون اثر شوق ز غایت گذشت

کفه‌ی دانش ز کفایت گذشت