گر چه پدر بر سر تختش کشید

شست و فرود آمد و پیشش دوید