داد جوابی ادب آمیخته

تعبیه‌های عجب آمیخته

کای به رخم چشم جفا کرده بازا

دیده‌ی مهر تو برویم فراز

گر گهر صلح پذیرد نظام

حلقه بگوشم، به رضای تمام