تا به سریر عرب آن جسم نشست

رعب عرب بر همه عالم نشست

فتنه‌ی چشم آمده زان سو مدام

تیغ زبان خفته میان نیام