کزپدر اول برسانش سلام

و آخرش آئین دعا کن تمام

کای خلف ! از راه مخالف بتاب !

تیغ بیفگن که منم آفتاب !

از پدرم کی رسد این فتن به تو

از پدر من به من ، از من به تو!