دل در هوایت ای بت عیار جان دهد

چون بلبلی که دور گلزار جان دهد