ترا جان گفتم ای دلبر تو دانی

که من این از زبان گفتم ؟ نگفتم!