جماعتی که ز هم صحبتان جدا باشند

چگونه با خرد دو صبر آشنا باشند

هلاکت من بیچاره از کسانی پرس

که چند گه زعزیزان خود جدا باشند

دلا ز کرده‌ی خود سوختی نمی‌گفتم

که خوب رویان البته بی‌وفا باشند

خوش است دولت آنم که جان به جان پیوست

کجاست بخت که تن هم به تن شود پیوند