تا کی به زبان طاعت و اندر دل جام

بگرفت دلم زین گنه تقوی نام

دردی بمن آور چومیم نیست به جام

میخواره و پخته بهتر از صوفی خام