ای همرهان که اگه از آن رفته‌ی منید

گمره شدم برید برن را هم افگنید

ای طالبان وصل ز مادور کز فراق

ما چاک سینه‌ایم و شما چاک دامنید

ای طالبان عشق یکی دیدنش روید

دانم که زاهدید اگر توبه نشکنید