نرگست مست رسید و به هوش خویش نبود

دلم زصبر بسی لاف زود ولیش نبود

شد جهان زنده به بوی گل ولی من چون زیم

کز گلم بوی کسی میید و جان می رود