باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد

در کالبد سوخته جانی دگر آورد

امروز هم از اول صبحم سرمستی است

این بوی که بودست که باد سحر آورد؟

جانها که گرفتار لبت گشت چه دانی ؟

پرواز مجو از مگسان شکر آلود