سرو را با قد تو هستی نیست

میلش الا به سوی پستی نیست

در دهان و میانت می بینم

نیستی هست لیک هستی نیست

گاه‌گاهم قبله بودی روی

تا تو در پیش من نشستی نیست