مهمی گذشت که چشمم خبر زخواب ندارد

مرا شبی است سیه رو که ماهتاب ندارد