شبها که گرد کوی تو گردم به یکقدم

اول نهم دو دیده وآنگاه پا نهم