ای صوفی سیمی به صفائی نرسی

تا جان ندهی به خون بهائی نرسی

تو رهرو و منزلت در خواجه ومیر

این ره که تو میروی به جائی نرسی