هر شب از شوق جامه پاره کنم

عاشقم عاشقم چه چاره کنم؟

از درونم برون نخواهد رفت

گر چه صد جای سینه پاره کنم