چون بگیتی هر چه می‌آید روان خواهد گذشت

خرم آنکس کونکو نام از جهان خواهد گذشت

مهر جانی وبهاری کایدت خوش باش ازانک

چند بعد از تو بهار و مهر جان خواهد گذشت

خسرو بستان متاعی در دکان روزگار

کین بهار عمر ناگه رایگان خواهد گذشت