قبا و پیرهن او که می‌رسد به تنش

من از قباش به رشکم قبا ز پیرهنش

عجب اگر نتوان نقش خاطرش دریافت

ز نازکی بتوان دید روح در بدنش