خشخاش که آرایش حلواش کنند

گه در کف و گاه در دهن جاش کنند

برند برای ریزه‌ی چند سرش

وانگه سر زیر و پای بالاش کنند