یارب غم آن سرو خرامان به که گویم ؟

دل نیست بدستم سخن جان به که گویم ؟

خونابه‌ی پیدا همه بینند خود از چشم

احوال جگر خوردن پنهان به که گویم ؟