یاری دل ما به رایگان برد

تا دل طلبیم باز جان برد

عشق آمد و گردن خرد زد

دزد آمد و سر ز پاسبان برد

ماندیم از آن حریف دل دزد

زد قلعه و مهره رایگان برد

جان دادم و درد تو خریدم

این را تو ببر که خسروان برد

دل دعوی صبا بری همی کرد

چون روی تو دید تاب ناورد