دل بی‌عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویم

الا ای آب حیوان پیش زلفت

ره ظلمات را مشکل نگویم

ز جانت نیک گویم تا توانم

و گر بد گویمت از دل نگویم