بت من بت پرست را چه زنی

مستم از عشق مست را چه زنی

روی خود پوش چشم را چه کنی

بت شکن بت پرست را چه زنی