نرگس مست تو خواب آلودست

لب لعلت به شراب آلودست

آگه از ناله من کی گردد

چشم مست تو که خواب آلودست

لب تو دردل من بنشسته است

نمکی را به کباب آلوده است

از تری خواست چکیدن آری

لب تو کز می ناب آلودست

بنده خسرو چه گنه کرد امروز ؟

که حدیثت به عتاب آلودست