عمری در آرزوی تو رفتست و می‌رود

صبرم به جستجوی تو رفته است و می‌رود

رفتی و بوی زلف تو ماند و هزار دل

دنبال تو به بوی تو رفتست و می‌رود