سرآن قامت چون سرو روان خواهم گشت

خاک آن سلسله‌ی مشکفشان خواهم گشت

بنده عشقم و آنانکه درین غم مردند

تازیم گرد سر تربتشان خواهم گشت