عاشق سوخته دل زنده به جان دگر است

زین جهانش چه خبر کو به جهان دگر است

بس که از خون دلم لاله‌ی خونین بشگفت

هر کجا می‌نگرم لاله ستان دگر است