شبها که گرد کوی تو گردم به یک قدم

اول نهم دو دیده و آنگاه پا نهم