ای گل صفت حسنت بر وجه حسن گویم

سر تا به قدم جانی کفر است که تن گویم