روا مدار که از دیدنت شوم محروم

چنین که من به جمال تو آرزومندم

گریست دیده بسی خون ز رشک حسرت ازانک

شبی به کوی تو خاری خلید در پایم