گمراه شدم ره سوی جانان ز که پرسم؟

وز هجر به مردم خبرمان ز که پرسم؟

از سرزنش مرده دلان جان به لب آمد

داروی دل زار پریشان ز که پرسم؟

خواب اجلم در سر و من مست خیالت

تفسیر چنین خواب پریشان ز که پرسم

دادند نشان دل خسرو سوی چشمت

مست است چو آن نرگس فتان ز که پرسم