بی معرفی سخن مسلسل چکنم

بی قوت عقل نکته را حل چکنم

خواهم خود را درست بینم لیکن

آئینه کجست و دیده احوال چکنم