تا سوختن عشق ز پروانه به دیدم

سودای همه سوختگان خام گرفتم

ای باد سلامی برسانی تو اگر ما

در خدمت آن سرو خرامان نرسیدیم

وقتی دل و جان و خردی همره ما بود

عشق آمد و زیشان همه بیگانه بماندیم