نه مرا خواب به چشم و نه مرا دل دردست

چشم و دل هر دو به رخسار تو آشفته و مست

تا به گلزار جهان سرو بلندت برخاست

هر نهالی که نشاندند به بستان بنشست