دی دلبر من که سر فرازی می‌کرد

ما را به کرشمه جان گدازی می کرد

آئینه بدست کرده خندان خندان

با صورت خویش عشق بازی می کرد