قدر می‌خواست تا کار دو عالم

به یکبار از پی سلطان کند راست

چو او اندیشه‌ی برخاستن کرد

قضا گفتا تو بنشین خواجه برخاست