دی گفت به طنز نجم قوال

کای بنده سپهر آبنوست

در زنگوله‌ی نشید دانی

گفتم چه دهند از این فسوست

در پرده‌ی راست راه دانم

وانگاه به خانه‌ی عروست