ایا دقیق نظر مهتری که گاه سخا

توانی ار بچکانی همی از آتش آب

به پیش دست سخی تو از خجالت و شرم

به جای قطره‌ی باران عرق چکد ز سحاب

سه کس به زاویه‌ای در نشسته مخموریم

به یاد باده‌ی دوشینه هرسه مست و خراب

به ذروه‌ی فلک و ماه برکشیده سرود

ز چهره‌ی طرب و لهو برگرفته نقاب

امید ما پس از ایزد به جود تست که نیست

ز ساز مجلس ما هیچ جز کباب و رباب

مصاف عشرت ما بشکند زمانه اگر

تو نشکنی بتفضل خمار ما به شراب