گفتی اجل شهاب موئید که آن فلان

رفت و نگفت رفتم و این ناصواب رفت

از باده‌ی نعیم تو شد چون به خانه مست

رفتم چگونه گوید آن کو خراب رفت