ای غلامت چو شاد بخت فلک

ما غلامان خاص و عام توایم

تا که در خانه‌ی فلک باشیم

همه در خانه‌ی غلام توایم