ای ز نور شرابخانه‌ی تو

روی آفاق همچو دست کلیم

یک صراحی شراب ناب فرست

باشد آن نزد همت تو سلیم

هست نایاب باده اندر شهر

ورنه از دولت تو دارم سیم